360 feedback voor leidinggevenden

Geplaatst op by juni

De direct leidinggevende is een zeer belangrijke beïnvloeder van veilig gedrag. Brain Based Safety heeft 7 competenties gedefinieerd die een leider kan inzetten. Deze competenties zijn beschreven in het boek “De eerstelijns leidinggevende en veilig werkgedrag”. De 7 competenties zijn vertaald in een 360° feedback instrument. Dit instrument vergelijkt een zelfscore met de visies van de baas, de naaste collega’s en de medewerkers uit het eigen team. De resultaten vormen een prima start van een leiderschapstraject.

360° feedback. Wat is dat ?

De kern is dat iedere leidinggevende zichzelf inschat op 7 competenties. Elke competentie wordt gescoord op basis van zeven vragen. Tevens worden de baas, de naaste collega’s en de ondergeschikten gevraagd een inschatting te maken op dezelfde thema’s. De gegevens worden verwerkt tot een rapport.360 feedback veiligheid

Hoe luiden de 7 competenties tot leidinggeven aan veilig gedrag?

Brain Based Safety heeft 7 competenties gedefinieerd die samen de inzichten van het gedachtengoed weergeven. Deze zijn:

  • Integreren = zorgen dat veiligheid een volwaardige plaats krijgt temidden van andere motieven of belangen zoals winst, omzet, kosten of kwaliteit.
  • Voorbeeldgedrag = het model zijn van veilig gedrag voor medewerkers, het verbinden van beleid en uitvoering.
  • Risico-besef = zorgen dat iedere medewerker vertrouwd raakt met de risico’s en weet hoe hij ze kan herkennen en hanteren.
  • Regelgeven = opleggen, uitleggen, handhaven en eventueel aanpassen van regels.
  • Sociale veiligheid = een conditie creëren waarbinnen men zich vrij voelt om veiligheidskwesties aan de orde te laten komen
  • Paraatheid = zorgen dat iedereen optimaal gereed staat voor de uitvoering van de taak. Het opzoeken van het midden tussen comfort zone en stress.
  • Organiseren = werkcondities en een werkomgeving creëren die veilig werken zo veel als kan ondersteund en stimuleert.

 

360° feedback. Hoe werkt de techniek?

Vooraf wordt iedere respondent (in het werkoverleg of via een mail) op de hoogte gebracht van wat er gaat gebeuren. Vervolgens krijgt iedereen via een mail een uitnodiging om zijn visie te geven middels het invullen van een online vragenlijst. Via een link komt men in een vragenlijst die ondersteund wordt door SurveyMonkey. Elke vraag is in de vorm van een stelling waar men het minder of meer eens mee kan zijn. Nadat iedereen zijn/haar 49 antwoorden heeft gegeven wordt een anoniem rapport aangemaakt. Uiteraard zijn de scores van de leidinggevende en zijn baas wel herleidbaar.

Wat gebeurt met de resultaten?

Het rapport wordt met de betrokken leider besproken in een persoonlijk online coachingsgesprek (Skype/Facetime). Hierin wordt betekenis gegeven aan de resultaten en mogelijkheden besproken om thema’s te versterken. Op basis van dit gesprek kan de leidinggevende een persoonlijk leerplan maken. Dit leerplan vormt de basis waarop een leiderschapstraining of -coaching wordt doorlopen.

Aanvullende mogelijkheden

Indien men hiervoor kiest kunnen er in de vragenlijst aanvullende vragen worden opgenomen. Tezamen met de competentievragen leidt dit tot een werkbelevingsonderzoek  op veiligheidsgebied (employee survey). Zo kan men een Veiligheidsbarometer maken in de vorm van geconsolideerde rapporten voor de gehele organisatie en voor elke afdeling maken.

Kosten

Een 360° feedback onderzoek voor een leidinggevende bedraagt 400 euro, ex BTW. Aanvullende rapporten of face tot face gesprek ter plaatse vallen onder maatwerk. Hiervoor wordt een calculatie geleverd.

Meer weten?

Neem contact op per mail of telefoon om te onderzoeken onder welke condities een 360° feedback zinvol is.