Management van veiligheid

Geplaatst op by juni

Het management creëert condities waarbinnen de veiligheid van de organisatie kan floreren. Veiligheid wordt gezien als een volledig geïntegreerd aspect van de bedrijfsvoering, vergelijkbaar met kwaliteit. Juist de integratie van deze aspecten bepaalt uiteindelijk hun kracht. Hieronder staan 7 principes beschreven gebaseerd op 7 werkwoorden. Tezamen vormen zij de hoofdmoot van hetgeen het topmanagement kan doen om de veiligheid optimaal te garanderen.

Management van veiligheid in de organisatie7 Management principes

 

1 Oprechte veiligheidscultuur

Met oprecht wordt bedoeld een systemische visie op het functioneren van de organisatie, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Soms wordt dit met de woorden van Sydney Dekker een “Just Culture” genoemd, als tegenhanger van een “Blame Culture” waarin individuen worden aangewezen als schuldigen van een incident. Just Culture draagt bij aan het gevoel van sociale veiligheid en dat is weer een voorwaarde voor medewerkers om te staan voor hun eigen veiligheid.

2 Beperkte regelgeving

Niemand twijfelt aan de zin van regels, maar velen zijn overtuigd dat we teveel regels hebben, ook op het gebied van veiligheid. De aanname dat we mensen kunnen sturen door het uitvaardigen van regels staat ter discussie. De hoeveelheid regels zorgt ervoor dat we ze niet meer allemaal kennen en dat we ze soms ontduiken. In veel gevallen is ook niet meer duidelijk welk probleem wordt opgelost / voorkomen met die regel. Van een topmanagement wordt gevraagd te onderzoeken wat de problemen zijn en in welke mate regels daarvoor een oplossing bieden. Als we gedrag willen beïnvloeden zijn er betere manieren.

3 Naleving

De opvoedkunde leert ons dat gezag ontstaat bij het nakomen van afspraken en het eisen dat men zich houdt aan afspraken. Het is derhalve wenselijk om niet meer af te spreken dan men kan naleven. Als er een afwijking is, onderzoek dan weer het gehele systeem en niet de laatste in de keten waarbij men de afwijking heeft geconstateerd. Zelden is een voorval terug te herleiden tot de unieke bijdrage van één persoon.

4 Realistische doelen

In het ezelsbruggetje SMART staat de A soms voor Acceptabel en de R voor Realistisch. Bij het opstarten van taken en projecten is het wenselijk om te onderzoeken of doel en middelen met elkaar in balans zijn. Dat betekent een balans tussen veiligheid en andere parameters zoals efficiëntie en winst. Tevens dient er risicomanagement in de breedste zin te zijn: kennen mensen de zwakheden van het systeem en weten ze wat ze moeten doen om die te vermijden / pareren als ze zich voordoen? Dit vergt instructie en opleiding, ook dat van eerstelijns leidinggevenden.

5 Prioriteer in beleid

We hebben allemaal de neiging om risico’s te nemen omwille van het welbevinden van de organisatie waarin we werken. Dit is een instinctieve neiging die veelal op een onbewust niveau plaatsvindt. Het management van een organisatie kan invloed uitoefenen op deze neiging door veiligheid in alle besluiten consequent hoog op de prioriteitenlijst te zetten. Deze beleidslijn heeft invloed op de onbewuste keuzes van alle medewerkers.

6 Modelleer

Wees als management zelf in alles het voorbeeld. Voldoe aan de veiligheidseisen, draag persoonlijke beschermingsmiddelen op het terrein, neem de snelheid in acht.

7 Prime

Of het nu corporate communicatie betreft, de agenda van de directievergadering of dat wat je vraagt tijdens een ronde in de organisatie, laat een veiligheidsboodschap doorklinken. Kleine boodschappen hebben op een onbewust niveau een invloed op onze gedragskeuze. Zo maken we met kleine signalen het werken in de organisatie een stukje veiliger.

Inhoud training

Een training voor het topmanagement is per definitie maatwerk. Er zijn in de loop van de tijd diverse formaten geprobeerd, van korte introducties van 3 uur tot een training/workshop inclusief actieplan van twee dagen. Meestal vindt er een voorgesprek plaats en/of past deze activiteit binnen een groter plan.

Klik hier voor de andere elementen van het aanbod.